Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2