Điện gió ngoài khơi – cơ hội mới cho doanh nghiệp dầu khí