PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 07/04/2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS), gồm:

1. Thông báo mời họp và Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự Đại hội

2. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2023

3. Các nội dung dự thảo Tờ trình/ báo cáo trình bày tại Đại hội:

    - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

    - Tờ trình quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023

    - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 - Link BCTC 2022

    - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

    - Thông báo ứng cử, đề cử/ giới thiệu ứng viên Thành viên độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

    - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

    * Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 - PVCMS

Bài viết liên quan

Chính thức nghiệm thu Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

PVC-MS thông báo bán thanh lý tài sản xe ô tô đã qua sử dụng

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

PVC-MS khôi phục truyền thống đào tạo nghề: Trang bị lực lượng thợ hàn cho các dự án trọng điểm

PVC-MS phát động tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2024

PVC-MS hoàn thành thi công chế tạo và bàn giao hạ thủy thành công Khối thượng tầng Giàn đầu giếng Đại Hùng 01 theo đúng kế hoạch

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

PVC-MS thông báo tuyển dụng lao động phổ thông đào tạo nghề

Khẳng định năng lực và vị thế của PVC-MS trong lĩnh vực thi công điện gió ngoài khơi

Tiến độ thi công Topside Đại Hùng Phase 3 đạt kết quả tích cực