Chấn chỉnh công tác quản lý các gói thầu EPC
Ngày đăng: 20/05/2011

                 Theo đó, đối với các hợp đồng EPC đang thực hiện, các đơn vị cần phải tăng cường giám sát, bảo đảm tiến độ thi công cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết; nghiêm túc xử lý vi phạm hợp đồng đối với các hành vi chậm tiến độ, không bảo đảm  chất lượng vật tư, thiết bị... Ðồng thời, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đăng tải công khai thông tin xử lý vi phạm theo quy định. Ðối với các hợp đồng trong giai đoạn ký kết, cần rà soát các điều kiện của dự thảo hợp đồng. Nếu không bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, kiên quyết không ký hợp đồng; xác định rõ các chế tài trong hợp đồng đủ mạnh để ràng buộc nhà thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, kiểm soát chi phí trong tổng mức đầu tư. Ðối với các dự án, gói thầu được triển khai trong thời gian tới, khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chủ đầu tư cần bám sát yêu cầu về tính tiên tiến, hiện đại của thiết bị công nghệ. 

 

Trong trường hợp nhà thầu trong nước đảm nhận hơn 50% khối lượng công việc của gói thầu EPC, không đấu thầu quốc tế mà đấu thầu rộng rãi trong nước. Ðối với phần thiết bị công nghệ trong nước không sản xuất được, có thể tách phần thiết bị công nghệ thành một gói thầu riêng để tổ chức đấu thầu quốc tế hoặc giao nhà thầu trong nước trúng thầu chọn nhà thầu phụ đặc biệt cung cấp thiết bị công nghệ, bảo đảm yêu cầu chất lượng tiên tiến, hiện đại. Ðối với trường hợp các gói thầu EPC có giá trị, quy mô lớn, yêu cầu công nghệ đa dạng, phức tạp thuộc các dự án quan trọng của ngành hoặc dự án quan trọng quốc gia thì Bộ quản lý ngành thành lập Hội đồng khoa học về kinh tế - kỹ thuật để nghiên cứu và đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng, tuổi thọ thiết bị trong cả đời dự án, bảo đảm so sánh được hiệu quả giữa các loại thiết bị công nghệ.

Theo nhân dân. 

Bài viết liên quan

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 4/7 đến 11/7/2021

PVC-MS tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 27/6 đến 4/7/2021

PVC-MS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PVC-MS

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 20/6 đến 27/6/2021

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 13/6 đến 20/6/2021

Gói thầu A2 của Liên danh Tổng thầu PVC-MS đảm bảo tiến độ Mốc Ready to Service số 2

Các sự kiện nổi bật của Petrovietnam trong tuần từ 6/6 đến 13/6/2021

PXS - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021